Studniówka 2019 - sprawdź naszą ofertę. Kliknij!

Regulamin sklepu internetowego FHU Grześ

1. Informacje o firmie

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.fhugrzes.pl (dalej: Sklep), jest własnością FHU Grześ Ewa Smaga z siedzibą w Krzeszowice (32-065) przy ul. Armii Krajowej 10/9 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6761416800, REGON: 351398249 telefon: + 48 605 107 936 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), e-mail: sklep@fhugrzes.pl (dalej: Sprzedawca).

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


2. Wymagania techniczne

2.1. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.


3. Przyjmowanie zamówienia

3.1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

3.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.3. Składanie zamówień na stronie internetowej Sklepu możliwe jest 24 godziny/dobę wypełnienie formularza na stronie. Na podane w formularzu konto e-mail zostanie automatycznie wygenerowany przez sklep e-mail zawierający:

a) oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia,

b) wszystkie istotne elementy zamówienia.

 

3.4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Sklep wcześniej poinformuje o tym klienta na stronie głównej Sklepu.

3.6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień znajduje się w zakładce – Moje zamówienie w panelu klienta Sklepu.


4. Formy płatności

4.1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

a) przedpłata na konto,

b) płatność przy odbiorze przesyłki,

c) za pomocą systemu DotPay,

 

4.2. Przelew bankowy na konto firmy numer konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 67 1020 2906 0000 1902 0260 0567

4.2.1. Przelew bankowy zagraniczny na konto FHU Grześ Ewa Smaga: Kod SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL67 1020 2906 0000 1902 0260 0567

4.3. Koszty dostawy są podane na stronie www.fhugrzes.pl i zależą od wybranego sposobu przesyłki oraz sposobu zapłaty.


5. Dostawa towarów

5.1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską DPD, InPost lub przez Pocztę Polską.

5.2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

5.3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

5.4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę lub od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. Czas dostawy produktu zależny jest od wybranej przesyłki i jest opisany w formularzu zamówienia. O wysłaniu produktu klient jest informowany poprzez wiadomość email na adres podany przy rejestracji.

5.5. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki.

5.6. Kupujący po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.


6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

6.1.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 10[3] ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2000 r., który zawarł umowę na odległość i strony nie umówiły się inaczej nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z jego osobą.

6.2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy:

1) wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, lub

2) wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fhugrzes.pl

6.2.1. W przypadku otrzymania od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy.

6.4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

6.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.8.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.9. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się dla umowy od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Przykładowo Klient może złożyć reklamację:

a) w formie pisemnej na adres Sklepu,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fhugrzes.pl

7.4. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.

7.6. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż:

a) kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

b) wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

c) jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.


8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1          Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)            jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

b)           jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c)            może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

9. Postanowienia regulaminu dotyczące klientów, którzy nie są jednocześnie konsumentami.

9.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9.2. Wskazane w punkcie 8 postanowienia dotyczą jedynie klientów niebędących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.6 Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający konto klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.